ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče, zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 se uskuteční od pondělí 4. 5. 2020 do čtvrtka 7. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí budou přijímány ve výše uvedeném termínu v době od 9:00 do 16:00 následujícími způsoby:

1.) datovou schránkou (ID datové schránky: v2nkf76)
2.) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail: skolka@ms-svetlov.cz)
3.) poštou (adresa: Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, Světlov 2592/21, 785 01 Šternberk)
4.) v krajním případě osobním podáním jedním ze zákonných zástupců dítěte v kanceláři MŠ Světlov

Dokumenty potřebné k zápisu:
– řádně vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ přílohu k žádosti o přijetí dítěte do MŠ –
Potvrzení lékaře NEVYPLŇUJTE – dodáte ho až před nástupem dítěte do MŠ dle pokynů ředitelky MŠ
(formuláře a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání najdete v záložce PRO RODIČE)
prostá kopie rodného listu
čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování a zdravotním stavu dítěte (vzor textu viz. níže) a kopie očkovacího průkazu se záznamem o povinném očkování dítěte
__________________________________________________________________________________
Vzor textu čestného prohlášení k očkování a k zdravotnímu stavu dítěte:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví a že v současnosti není tělesně, smyslově a jinak postižené a nevyžaduje další jinou speciální péči (u dítěte se zdravotním postižením a doporučením z PPP se uvede pouze čestné prohlášení k očkování).
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce

__________________________________________________________________________________
doporučení z pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo jiného odborného zařízení u dětí se zdravotním postižením

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce do mateřské školy zapsat v termínu zápisu.

Po ukončení mimořádných opatření se bude v mateřské škole konat informační schůzka pro rodiče přijatých dětí- aktuální informace budou zveřejněny na internetových stránkách.

INFORMACE OD ZŘIZOVATELE MŠ

INFORMACE MŠMT

shadow