AKTUALITY

Vážení rodiče a přátelé MŠ,

jelikož se blíží doba vánočních svátků, obracíme se na Vás s prosbou o věcné či finanční dary, které budou sloužit dětem naší MŠ jako překvapení pod vánočním stromkem.

Věcné dary, prosím konzultujte s třídními učitelkami.

Za jakoukoliv formu daru předem děkujeme.
Ředitelka Mgr. Zuzana Vereskova a kolektiv MŠ

shadow

ÚVODNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ ZAPSANÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na úvodní schůzku pro rodiče nově zapsaných dětí, která se uskuteční
ve středu 26. 8. 2020 od 15:00 ve třídě ZAJÍČKŮ v MŠ OBLOUKOVÁ
(pro rodiče dětí zapsaných k docházce do MŠ Oblouková) a
ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 15:00 ve třídě MRAVENEČKŮ v MŠ SVĚTLOV
(pro rodiče dětí zapsaných k docházce do MŠ Světlov).

Jestliže se na schůzku nemůžete dostavit, budou všechny potřebné informace po uskutečnění schůzek zveřejněny na webových stránkách a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

shadow

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin- ČERVENEC 2020:

420 Kč/červenec za přihlášené dítě

Číslo účtu: 5411745309/0800
k platbě prosím napište jméno a příjmení dítěte

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním
(děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1.9.2019 – 31.8.2020)
a pro děti s odkladem povinné školní docházky je poskytováno vzdělávání bezúplatně.

Za dobu uzavření MŠ od 16. 3. 2020 – 25. 5. 2020 Vám bude postupně vráceno školné- březen (poměrná částka), duben (celá částka), květen (poměrná částka). Za měsíc červen uhraďte školné v plné výši
420 Kč, i když dítě do MŠ nedochází (v daních se rodičům vrací).

Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021

MŠ Světlov i MŠ Oblouková:
450 Kč/měsíc

(částka byla stanovena s ohledem na náklady na provoz MŠ)
je možné hradit měsíčně – vždy nejpozději k 21. dni daného měsíce, jednorázově pololetně nebo jednorázově na celý školní rok

Číslo účtu: 5411745309/0800
k platbě prosím napište jméno a příjmení dítěte a název třídy, do které dítě dochází

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním
(děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1.9.2020 – 31.8.2021)
a pro děti s odkladem povinné školní docházky je poskytováno vzdělávání bezúplatně.

shadow

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 34 odst. 3), § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů bylo vyhověno žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byly přijaty děti s registračním číslem:

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40.

Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si prosím vyzvedněte v termínech 26.5., 27.5. nebo 29.5. od 12:00 do 16:00 v kanceláři MŠ Světlov v prvním patře vlevo.

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byly přijaty děti s registračním číslem:

41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61.

Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si prosím vyzvedněte v termínech 6. 7., 7. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 v kanceláři MŠ Světlov v prvním patře vlevo (nebo po předchozí telefonické domluvě: 730 197 488)

shadow

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ OD 25. KVĚTNA 2020

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost následujícím informacím o znovuotevření MŠ:

– dle osobních telefonických rozhovorů s třídními učitelkami byly děti nahlášeny k docházce do MŠ a v této souvislosti také ke stravování

– při cestě do školy a ze školy se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

– při vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce a po převlečení v šatně děti osobně předejte paní učitelce

– provoz každé třídy bude od 6:00 do 16:00 (děti se nebudou spojovat)

– děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

– doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu

děti budou do MŠ přijaty pouze oproti podpisu čestného prohlášení zákonným zástupcem- viz. odkaz: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

– nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy
vstoupit

– pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte

– po celou dobu provozu bude kladen důraz na zajištění důsledného dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí v MŠ- viz. odkaz: PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

shadow

Mateřské školy ve Šternberku se otevřou 25. května 2020

Ve středu 29. dubna 2020 proběhlo na radnici zasedání krizového štábu města za účasti ředitelek mateřských škol ve Šternberku a bylo dohodnuto předběžné datum znovuotevření mateřských škol pro děti od pondělí 25. května 2020.

Datum znovuotevření k 25. květnu 2020 bylo stanoveno na základě aktuálních rozhodnutí vlády ČR, harmonogramu uvolňování krizových opatření a prodloužení nouzového stavu do 17. května 2020. Mateřské školy ve Šternberku budou v provozu za doporučených hygienických opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (KHS OK) a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které by mělo být k dispozici na přelomu dubna a května.

Termín znovuobnovení provozu mateřských škol může být změněn na základě aktuálních událostí.

Odkaz na tiskovou zprávu na stránkách zřizovatele

shadow

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče, zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 se uskuteční od pondělí 4. 5. 2020 do čtvrtka 7. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí budou přijímány ve výše uvedeném termínu v době od 9:00 do 16:00 následujícími způsoby:

1.) datovou schránkou (ID datové schránky: v2nkf76)
2.) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail: skolka@ms-svetlov.cz)
3.) poštou (adresa: Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, Světlov 2592/21, 785 01 Šternberk)
4.) v krajním případě osobním podáním jedním ze zákonných zástupců dítěte v kanceláři MŠ Světlov

Dokumenty potřebné k zápisu:
– řádně vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ přílohu k žádosti o přijetí dítěte do MŠ –
Potvrzení lékaře NEVYPLŇUJTE – dodáte ho až před nástupem dítěte do MŠ dle pokynů ředitelky MŠ
(formuláře a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání najdete v záložce PRO RODIČE)
prostá kopie rodného listu
čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování a zdravotním stavu dítěte (vzor textu viz. níže) a kopie očkovacího průkazu se záznamem o povinném očkování dítěte
__________________________________________________________________________________
Vzor textu čestného prohlášení k očkování a k zdravotnímu stavu dítěte:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví a že v současnosti není tělesně, smyslově a jinak postižené a nevyžaduje další jinou speciální péči (u dítěte se zdravotním postižením a doporučením z PPP se uvede pouze čestné prohlášení k očkování).
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce

__________________________________________________________________________________
doporučení z pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo jiného odborného zařízení u dětí se zdravotním postižením

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce do mateřské školy zapsat v termínu zápisu.

Po ukončení mimořádných opatření se bude v mateřské škole konat informační schůzka pro rodiče přijatých dětí- aktuální informace budou zveřejněny na internetových stránkách.

INFORMACE OD ZŘIZOVATELE MŠ

INFORMACE MŠMT

shadow

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,
úplata za vzdělávání za období, kdy je mateřská škola uzavřena, Vám bude po skončení této mimořádné situace vrácena.

shadow

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE ŠTERNBERKU

Vážení rodiče,
na základě zasedání bezpečnostní rady města dne 13. 3. 2020 a i na základě požadavků ředitelek mateřských škol

bylo rozhodnuto o uzavření mateřských škol ve Šternberku od pondělí 16. března 2020 až do odvolání.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření mateřské školy si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři MŠ Světlov každý všední den vždy od 8:00 do 12:00.
(bližší informace: Stanovisko ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění )

Strava bude dětem odhlášena automaticky.

shadow
shadow