AKTUALITY

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 34 odst. 3), § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů bylo vyhověno žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byly přijaty děti s registračním číslem:

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40.

Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si prosím vyzvedněte v termínech 26.5., 27.5. nebo 29.5. od 12:00 do 16:00 v kanceláři MŠ Světlov v prvním patře vlevo.

shadow

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ OD 25. KVĚTNA 2020

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost následujícím informacím o znovuotevření MŠ:

– dle osobních telefonických rozhovorů s třídními učitelkami byly děti nahlášeny k docházce do MŠ a v této souvislosti také ke stravování

– při cestě do školy a ze školy se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

– při vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce a po převlečení v šatně děti osobně předejte paní učitelce

– provoz každé třídy bude od 6:00 do 16:00 (děti se nebudou spojovat)

– děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

– doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu

děti budou do MŠ přijaty pouze oproti podpisu čestného prohlášení zákonným zástupcem- viz. odkaz: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

– nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy
vstoupit

– pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte

– po celou dobu provozu bude kladen důraz na zajištění důsledného dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí v MŠ- viz. odkaz: PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

shadow

Mateřské školy ve Šternberku se otevřou 25. května 2020

Ve středu 29. dubna 2020 proběhlo na radnici zasedání krizového štábu města za účasti ředitelek mateřských škol ve Šternberku a bylo dohodnuto předběžné datum znovuotevření mateřských škol pro děti od pondělí 25. května 2020.

Datum znovuotevření k 25. květnu 2020 bylo stanoveno na základě aktuálních rozhodnutí vlády ČR, harmonogramu uvolňování krizových opatření a prodloužení nouzového stavu do 17. května 2020. Mateřské školy ve Šternberku budou v provozu za doporučených hygienických opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (KHS OK) a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které by mělo být k dispozici na přelomu dubna a května.

Termín znovuobnovení provozu mateřských škol může být změněn na základě aktuálních událostí.

Odkaz na tiskovou zprávu na stránkách zřizovatele

shadow

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče, zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 se uskuteční od pondělí 4. 5. 2020 do čtvrtka 7. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí budou přijímány ve výše uvedeném termínu v době od 9:00 do 16:00 následujícími způsoby:

1.) datovou schránkou (ID datové schránky: v2nkf76)
2.) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail: skolka@ms-svetlov.cz)
3.) poštou (adresa: Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, Světlov 2592/21, 785 01 Šternberk)
4.) v krajním případě osobním podáním jedním ze zákonných zástupců dítěte v kanceláři MŠ Světlov

Dokumenty potřebné k zápisu:
– řádně vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ přílohu k žádosti o přijetí dítěte do MŠ –
Potvrzení lékaře NEVYPLŇUJTE – dodáte ho až před nástupem dítěte do MŠ dle pokynů ředitelky MŠ
(formuláře a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání najdete v záložce PRO RODIČE)
prostá kopie rodného listu
čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování a zdravotním stavu dítěte (vzor textu viz. níže) a kopie očkovacího průkazu se záznamem o povinném očkování dítěte
__________________________________________________________________________________
Vzor textu čestného prohlášení k očkování a k zdravotnímu stavu dítěte:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví a že v současnosti není tělesně, smyslově a jinak postižené a nevyžaduje další jinou speciální péči (u dítěte se zdravotním postižením a doporučením z PPP se uvede pouze čestné prohlášení k očkování).
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce

__________________________________________________________________________________
doporučení z pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo jiného odborného zařízení u dětí se zdravotním postižením

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce do mateřské školy zapsat v termínu zápisu.

Po ukončení mimořádných opatření se bude v mateřské škole konat informační schůzka pro rodiče přijatých dětí- aktuální informace budou zveřejněny na internetových stránkách.

INFORMACE OD ZŘIZOVATELE MŠ

INFORMACE MŠMT

shadow

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,
úplata za vzdělávání za období, kdy je mateřská škola uzavřena, Vám bude po skončení této mimořádné situace vrácena.

shadow

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE ŠTERNBERKU

Vážení rodiče,
na základě zasedání bezpečnostní rady města dne 13. 3. 2020 a i na základě požadavků ředitelek mateřských škol

bylo rozhodnuto o uzavření mateřských škol ve Šternberku od pondělí 16. března 2020 až do odvolání.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření mateřské školy si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři MŠ Světlov každý všední den vždy od 8:00 do 12:00.
(bližší informace: Stanovisko ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění )

Strava bude dětem odhlášena automaticky.

shadow

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace
IČ: 75 009 749

CENÍK STRAVNÉHO platný od 01. 01. 2020

Kalkulace je stanovena na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů, dle věku strávníka, který dovrší v daném školním roce,
tj. od 01. 09. do 31. 08. daného školního roku.

KATEGORIE PLATBA STRÁVNÍKA
MATEŘSKÉ ŠKOLY (děti 3 – 6 let)
Přesnídávka (vč. 3,- Kč pitný režim) 12,- Kč
oběd 19,- Kč
svačina 9,- Kč
celodenní strava – bez dotace 74,- Kč

MATEŘSKÉ ŠKOLY (děti 7 let)
Přesnídávka (vč. 3,- Kč pitný režim) 12,- Kč
oběd 22,- Kč
svačina 9,- Kč
celodenní strava – bez dotace 77,- Kč

shadow

PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁŘÍ
1.) Kloboukový den, Vítáme podzim – jednotlivě ve třídách
2.) Malíř – Lubomír Dostál 24.9.2019 (ÚT) 9:00 45kč (mravenečci, sovičky)

ŘÍJEN
1.) Červená Karkulka 7.10.2019 (PO) 9:00, 10:00 45kč
2.) Svíčkárna Rodas Olomouc 9.10.2019 8:30 (medvídci, ježečci)
3.) Halloween – jednotlivě ve třídách

LISTOPAD
1.) Honza Krejčík – Škola hrou na druhou 11.11.2019 (PO) MKZ 10:15 (45 min) 50kč
2.) Vánoční focení 25. 11. 2019 (PO) od 8:00
3.) Jak vypadá Ježíšek – Divadlo plyšového medvídka 26.11.2019 (ÚT) 9:00, 10:00 50kč

PROSINEC
1.) Vánoční divadélko 3.12.2019 (ÚT) 9:00, 10:00 45kč
2.) Mikuláš – jednotlivě ve třídách
3.) Pavel Novák- Od čerta k Ježíškovi 12. 12. 2019 (ČT) 9:30 MKZ 60kč
4.) Vánoční besídka s rodiči – jednotlivě ve třídách

LEDEN
1.) 4 Pohádky 21.1.2020 (ÚT) 9:00, 10:00 45kč

ÚNOR
1.) Maškarní karneval – jednotlivě ve třídách
2.) Muzikoterapie 11.2.2020 (ÚT) 9:00, 10:00 40kč (mravenečci, sovičky)
3.) Muzikoterapie 18.2.2020 (ÚT) 9:00, 10:00 40kč (medvídci, ježečci)

BŘEZEN
1.) Papoušci 4.3.2020 (ST) 9:00, 10:00 45kč
2.) Záhada dědečkova dvorku 31.3.2020 (ÚT) 9:15, 10:15 50kč
3.) Jarní focení

DUBEN
1.) Ukázková hodina v ZŠ – předškoláci
2.) Malíř – Lubomír Dostál 7. 4. 2020 (ÚT) 9:00 45kč

KVĚTEN
1.) Zápis do MŠ
2.) Besídka ke dni maminek – jednotlivě ve třídách
3.) Školní výlet – jednotlivě po třídách
4.) Focení tříd

ČERVEN
1.) Den dětí
2.) Závěrečné plavání – ukázková hodina pro rodiče
3.) Pasování školáků

shadow
shadow